Mijn polismap
Powered by RISK

privacyverklaring

Advieswijzer

Dienstverleningsdocument risico's afdekken (pdf-bestand)
Dienstverleningsdocument hypotheekvraag (pdf-bestand)

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs

De hypotheekadviseur van D&M is erkend door De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH). De SEH is een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders en helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit door hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies een erkenning te geven. Deze erkenning geeft consumenten de zekerheid dat de hypotheekadviseur in kwestie deskundig is.

 
De erkenning is persoonsgebonden; om Erkend Hypotheekadviseur te worden heeft onze adviseurs de benodigde diploma’s behaalt en moeten voldoen aan bepaalde ervaringseisen. Om de erkenning te behouden dienen onze hypotheekadviseurs ieder jaar een opleiding te volgen om zijn kennis te actualiseren.
  
AFM /WFD
 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van de Wet financiële dienstverlening (Wfd). De Wfd bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en - in het geval van verzekeringen - ook aan bedrijven. De wet stelt eisen aan financiële dienstverleners op het gebied van integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht. D&M/Dolfijn assurantiën onderschrijft het belang van de naleving van de Wfd.
 
Stichting Klachteninstituut verzekeringen
 
Wij zien graag dat u tevreden bent over onze producten en diensten. Daar besteden wij ook veel aandacht aan. Het kan echter voorkomen dat onze service niet geheel naar uw wens is. Is dat het geval, dan willen wij dat graag van u weten. Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing. Wij stellen alles in het werk om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Mochten wij er desondanks niet in slagen uw gevoel van ontevredenheid weg te nemen, dan kunt u contact zoeken met Kifid klachten instituut. Ons aansluitnummer bij het klachteninstituut is 30016622  en het postadres is postbus 93257, 2509 AG Den Haag en te vinden op www.kifid.nl
 
 
De Kifid is een onafhankelijk orgaan, in het leven geroepen door verzekeraars, assurantietussenpersonen en de Consumentenbond. In vergelijking met behandeling door een rechter is dit een snellere en goedkopere optie. De Ombudsman Verzekeringen onderzoekt en beoordeelt uw klacht. Het kan zijn dat er in overleg met u en de betrokken verzekeraar of tussenpersoon gezocht wordt naar een passende oplossing. Alhoewel een uitspraak door het klachteninstituut niet bindend is, komt het nauwelijks voor dat de verzekeraar het advies naast zich neerlegt.
 
 
 
GIDI
 
De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een code opgesteld. Deze Code bepaalt aan welke punten assurantiekantoren aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten.
 

D&M/Dolfijn assurantiën onderschrijft deze code en heeft een document opgesteld, het dienstverleningsdocument, over haar dienstverlening. Dit document kunt u hieronder inzien

DvD D&M/Dolfijn Assurantiën 
 
Postadres;
D&M/Dolfijn assurantiën                       
Postbus 544
7500 AM Enschede
 
Bezoekadres;
Bruggertstraat 19
7545AP Enschede
 
Telefoon;    053-4334001
Email;         info@denm.nl
Internet;      www.dolfijnverzekerd.nl
 
A. Inleiding
 
Geachte cliënt,
 
De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom zijn er transparantievereisten Wet Financiële Toezicht (WFT) opgesteld. Deze transparantievereisten WFT schrijven voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering en bemiddeling van consumenten. Ons kantoor heeft deze transparantievereisten WFT onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze
transparantievereisten WFT.
 
 
B. Wie zijn wij?
 
D&M/Dolfijn Assurantiën is bemiddelaar op het gebied van schade- leven-, hypotheken, financieringen, belastingaangiften en uitvaartverzekering(en). Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij inventariseren wij (telefonisch) uw behoeft m.b.t. welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
 
Wij begeleiden ook de contacten tussen u en een verzekeringsmaatschappij waarbij u de verzekering(en) onderbrengt.
 
C. Onze diensten
 
C.1 Algemeen
 
Wij kunnen voor u bemiddelen op het gebied van:
 
1. schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een reisverzekering en een brandverzekering.
 
2. levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u de kosten voor een uitvaart goed heeft verzekerd. Voorbeeld hiervan is: een uitvaartverzekering. Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen
conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.
 
C.2 Schadeverzekeringen
Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:
1. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunnen voorkomen.
4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert.
5. Wij staan u (telefonisch) terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
6. Wij controleren (telefonisch) met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
7. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
8. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen.
Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid
voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
9. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.
10. Wij controleren de premies die verzekeraar(s) bij u in rekening brengen.
11. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
12. Door middel van de periodieke contacten die telefonisch tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden
13. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.
14. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.
 
C.3 Levensverzekeringen
Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:
1. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.
2. Wij staan u (telefonisch) terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
3. Wij controleren (telefonisch) met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
4. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
5. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de
verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te
verlenen.
6. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
7. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
8. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.
9. Wij adviseren NIET in beleggingsverzekeringen en of-hypotheken. Wanneer uit de inventarisatie blijkt dat een beleggingsverzekering of –hypotheek het beste bij u past, of u wil graag een beleggingsverzekering of –hypotheek afsluiten, dan zullen wij u verzoeken om dat via een ander kanaal aan te kopen. Wij brengen dan ook geen uurvergoeding of andere kosten in rekening. Het betreft hier de verzekeringen waarbij het eindkapitaal volledig afhankelijk is van de beleggingsresultaten en dus geen garantie kan worden gegeven op het te behalen resultaat. Dit geldt niet voor de analysefase ( zie verderop in de DVD )
 
C.4 Schadeverzekeringen via www.simpelensnelverzekerd.nl
 
1. wanneer u via www.simpelensnelverzekerd.nl uw schadeverzekeringen afsluit is dit op basis van eigen risico ( execution only ). Dit kanaal hebben wij in het leven geroepen om die klant de mogelijkheid te geven om zonder tussenkomst van een adviseur en op elk gewenst moment van de dag een aanvraag te doen, en verzekering te sluiten en of te muteren. De keus van de dekking wordt door u zelf gemaakt en daar bent u zich van bewust. Voor schade die is ontstaan door het maken van een verkeerde keus zijn wij dan ook niet aansprakelijk te stellen.
2. via dit kanaal zullen wij ook geen advieskosten in rekening brengen of een abonnement adviseren. Van elke betaalde premie is onze vergoeding 15% die in de premie zit verwerkt.
3. Wij geven ook geen (telefonisch) advies bij het aangaan van een verzekering via dit kanaal. Wel begeleiden wij u bij schade en de afhandeling daarvan.
4. Wanneer u wel advies wil hebben bij het aangaan van een verzekering dan kunt u dat kenbaar maken via het kantoor. Het is dan mogelijk om een assurantieabonnement af te sluiten. De verzekeringen zullen dan zonder 15% doorlopende provisie worden opgemaakt. 
 
D. Wat verwachten wij van u?
 
1. U mag aan onze (telefonische) adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige
informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons (D&M/Dolfijn Assurantiën ) doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.
4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, (mobiele)telefoon- en email wijzigingen, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
6. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. 
E. Onze bereikbaarheid
 
1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:
2., D&M/Dolfijn Assurantiën postbus 544, 7500 AM, Enschede of mailen naar info@denm.nl
3. D&M/Dolfijn Assurantiën  is op werkdagen geopend van 09.00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur, ons telefoonnummer is 053-4334001en ons faxnummer is 053-4338686
4. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post of mail.
 
F. De premie
 
Premiebetalingen kunnen alleen middels een automatische incasso plaatsvinden.
 
F.1 D&M/Dolfijn Assurantiën 
 
1. Incasso via D&M/Dolfijn Assurantiën kan alleen via een automatische incasso.
 
F.2 Incasso door verzekeraar
 
1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.
2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
3. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of
een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
4. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.
F.3 Afspraken rondom premiebetaling
 
1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
 
G. Onze relatie met verzekeraars
 
Wij adviseren niet alleen in eigen producten. Het kan zijn dat een aanbieder, waar wij niet voor bemiddelen, een aantrekkelijker aanbod en of betere voorwaarden heeft. In dat geval zullen wij u als klant hier wel op wijzen. Verder hebben wij geen deelnemingen, of heeft een andere maatschappij deelneming in ons. Met andere woorden; wij zijn niet afhankelijk van welke verzekeraar of aanbieder dan ook.
 
H. Hoe worden wij beloond?
 
1. tot 31-12-2012 was het nog mogelijk om op provisiebasis complexe producten af te sluiten. U moet dan denken aan hypotheken, levensverzekeringen, risicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en maandlastbeschermers. Vanaf 01-01-2013 geldt voor deze groep producten een afsluitprovisieverbod. Hieronder staat beschreven wat de mogelijkheden zijn bij de verschillende producten en de daarbij behorende vergoedingen.
 
Hypotheken;
 
Hierbij hebben wij het 4 stappenplan ontwikkeld en per stap geven we aan wat de kosten zijn voor u.
 
Stap 1 is de oriëntatiefase;
De eerste fase is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt van ons algemene informatie, een snelle berekening en we nemen al uw vragen door. We bespreken dit dienstverleningsdocument en tot slot kunt u beslissen of u met ons verder gaat.
 
Kosten                 geen kosten aan deze fase verbonden
Duur                     2,5 uur                
 
Stap 2 is de adviesfase;
Na de oriëntatie gaan we een grondig onderzoek uitvoeren waarbij we dieper ingaan op uw financiële positie voor en na een eventuele aankoop en of oversluit van de hypotheek, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uw risicobereidheid. Aan de hand daarvan stellen we een klantprofiel op en maken een totaal financieel overzicht met de onderwerpen; wens, verantwoorde hypotheekhoogte, financiële situatie bij overlijden, financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid en WW, pensioengevolgen en verantwoorde aflossing van de schuld in relatie met de hypotheek. Dit krijgt u in een uitgewerkt rapport mee naar huis en wordt met u besproken. In dit onderzoek maken we een beperkte analyse, mat andere woorden; we vergelijken minder dan 50% van in de markt vergelijkbare producten
 Kosten                € 1.600,=
Duur                     9 tot 11 uur
 
Stap 3 is de bemiddelingsfase;
Wij hebben uitstekende contacten met een aantal aanbieders van financiële producten. In deze fase gaan we het uitgewerkte en besproken advies uit fase 2 aanvragen bij één van de aangesloten bedrijven. Het kan ook voorkomen dat u elders een geldlening wilt aanvragen. In dat geval kunt u het adviesrapport en inventarisatie meenemen naar dat bedrijf. In dat geval houdt onze verantwoordelijkheid op na fase 2.
 
Kosten                 € 750,= voor de geldlening naast de vergoeding van de inkoopcombinatie
Duur                     7 tot 8 uur
 
Stap 4 is de nazorgfase;
Wij kunnen u ook van dienst zijn nadat een product is afgenomen. Dat kan wanneer uw situatie door omstandigheden is gewijzigd en er weer nieuw advies nodig is.
 
Kosten                 o.b.v. uurtarief of abonnement
 
specifieke producten                              tijdsbesteding     Vergoeding         
 
Oriëntatiegesprek                                             1-3 uur         gratis
Advies verzoek ( nieuw of bestaand )             9-11uur          1.500,=            
Hypotheekaanvraag ( ongeacht welke vorm )  2-3 uur             750,=
Hypotheekdossierkosten ( variabel )                geen                500,=
Aflosproduct ( welke vorm dan ook )               3-5 uur              750,=
Risicoverz. opgenomen in het abonnement      1-2 uur            125,=                             
Risicoverz. zonder abonnement                       1-2 uur             350,=
Bankspaar(lijfrente)rekening openen                1-2 uur             250,=
Gouden handdruk                                              3-5 uur             750,=
Uitvaartverzekering binnen het abonnement     2-3 uur             125,=
Uitvaartverzekeringen zonder abonnement      2-3 uur              275,=
Arbeidsongeschiktheid met abonnement          4-5 uur              350,=
Arbeidsongeschiktheid zonder abonnement    4-5 uur               475,=             
Echtscheiding                                                   2-3 uur            1.750,=
 
Daarnaast hebben we het hypotheken abonnement en die kost € 214,80 per jaar en daarin houden we elke 2 jaar u op de hoogte van uw situatie door middel van een overzicht van de belangrijkste risico's zoals overlijden, langdurige ziekte, werkloos en pensioen. Daarnaast kunt u, na het afsluiten van de hypotheek altijd gebruik maken van onze expertise zonder daar een rekening voor te ontvangen.
 
Voor ondernemers hebben we ook verschillende mogelijkheden;
 
ZZP’r of een eenmanszaak zonder personeel;
 
De AOV kent vanaf 01-01-2013 geen doorlopende provisie meer vanuit de maatschappijen. U kunt dus op 2 manieren de AOV verkrijgen;
1.       met abonnement van € 15 per maand en een éénmalige vergoeding van € 350,= bij aanvang. Bij wijzigingen en of controle in de toekomst zal er geen extra bedrag in rekening worden gebracht.
2.       zonder abonnement tegen een éénmalige vergoeding van € 475,= bij aanvang. Bij wijzigingen of gewenste controle zal er een uurtarief in rekening worden gebracht van € 61 per uur.
 
Voor de overige zakelijke schadeverzekeringen kan het na 1-1-2013 nog op basis van doorlopende provisie of op basis van een vaste vergoeding van € 30 exclusief  assurantiebelasting.
 
Wanneer het een VOF betreft zullen de prijzen van de vergoedingen voor de AOV niet wijzigen maar gelden wel per AOV. Ook hier kan het pakket schadeverzekeringen weer gesloten worden tegen een doorlopende provisie of op basis van een abonnement.
 
Bij een ondernemersvorm waar ook personeel bij betrokken is zal het abonnement € 50 per maand bedragen exclusief assurantiebelasting.
 
De betalingen dienen voorafgaand aan het sluiten van het product aan ons overgemaakt te worden wanneer daar de mogelijkheid voor is. Wanneer dat niet mogelijk is kunt u een betalingsregeling treffen van maximaal 24 maanden en alleen per automatische incasso.   
 
Voor schadeverzekeringen in de particuliere- en zakelijke sector kan ook na 1-1-2013 o.b.v. doorlopende provisie worden afgesloten. Uiteraard maken we wel een rekenvoorbeeld waar uit blijkt wat onze vergoeding dan is en dan kunnen we gelijk zien of een abonnement niet voordeliger is.
 
 
I. Onze kwaliteit
 
1. Ons kantoor is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten onder AFM vergunningnummer:
    12044804.Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
2. Ons kantoor is een eenmanszaak
3. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij HDI Global onder polisnummer 123607
4. Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening onder Kifid
    aansluitnummer 30016622
5. We staan we ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 67673449
6. we zijn aangesloten bij de stichting erkend hypotheek adviseur onder nummer 0701-15421
 
 
J. Beëindiging relatie
 
1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw
    verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur
    van uw keuze.
2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat
    bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons
    totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.
3. vanaf 1 januari 2010 zijn alle nieuwe schadeverzekering na het eerste contractjaar per maand opzegbaar. Dit geldt voor de particuliere schadeverzekeringen. Bestaande particuliere   schadeverzekeringen van voor 1 januari 2010 zijn per vervaldatum om te zetten naar 1 jarige contracten en vervolgens opzegbaar.
 
K. Klachten?
 
1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige
informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk
over te informeren. Dat kan per mail aan info@denm.nl of per post aan D&M/Dolfijn assurantiën vof, postbus 544 postcode 7500 AM te Enschede.
2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op binnen 2 werkdagen
3. wij zullen u uitnodigen voor een gesprek hier aan kantoor of bij u thuis. Daarna zullen we binnen 6 tot 8 weken proberen  de klacht op te lossen en u tussentijds op de hoogte te houden van de voortgang.
4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw
klacht terecht bij de onafhankelijke;
 
Kifid
Postbus 93257
2509 AG, DEN HAAG
Ons Kifid aansluitnummer is: 30016622
 
5. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.